Traductions Cora Berk

 

Algemene voorwaarden Traductions Cora Berk

ALGEMEEN


1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten uitgevoerd door Traductions Cora Berk met betrekking tot de verrichting van vertaaldiensten. Van deze voorwaarden wordt alleen afgeweken indien Traductions Cora Berk daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De opdrachtgever wordt geacht van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn bij zijn ontvangst van de opdrachtbevestiging.
2 - Op de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en Traductions Cora Berk is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, en zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank in Amsterdam.

OPDRACHTAANVAARDING


3 - Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Traductions Cora Berk zijn vrijblijvend.
4 - De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door Traductions Cora Berk van een door opdrachtgever verstrekte opdracht.
5 - Indien Traductions Cora Berk de volledige tekst waarop de offerte van toepassing is, niet binnen vijf dagen na het uitbrengen van de offerte heeft kunnen inzien, kan Traductions Cora Berk de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen alsnog herroepen.
6 - Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard in de opdracht worden aangebracht heeft Traductions Cora Berk het recht deze wijzigingen te weigeren of hiervoor de overeenkomst aan te passen.

VERTROUWELIJKHEID


7 - Traductions Cora Berk zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

PRODUCT EN LEVERING


8 - De opdrachtgever dient Traductions Cora Berk te voorzien van het materiaal dat nodig is voor de verlening van de overeengekomen dienst. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke informatie over de brontekst en terminologie. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9 - Traductions Cora Berk staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
10 - In geval van overschrijding van de afgesproken termijn van de kant van Traductions Cora Berk zal de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. Afhankelijk van de omstandigheden en de duur waarmee de overeengekomen termijn wordt overschreden, kan de opdracht worden ontbonden of een nieuwe termijn worden afgesproken.
11 - De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per post, koerier, fax of elektronisch verkeer.
12 - Indien de opdrachtgever een klacht heeft over een geleverde vertaling, dient die klacht binnen tien werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht. Indien de klacht gegrond is, zal Traductions Cora Berk binnen redelijke tijd de geleverde vertaling aanpassen volgens de wensen van de opdrachtgever en naar de aard van de klacht, zonder de voor het aanpassen bestede tijd in rekening te brengen. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

BETALING


13 - Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de aangeleverde tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende overeengekomen tarief per woord, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
14 - Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
15 - Het factuurbedrag dient vooraf te worden overgemaakt op rekening van de vertaler, tenzij anders is overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID


16 - Traductions Cora Berk is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het direct en aantoonbaar gevolg is van een aan Traductions Cora Berk toerekenbare tekortkoming. Traductions Cora Berk is nimmer aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.
17 - Traductions Cora Berk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretatie van tekst die als dubbelzinnig kan worden beschouwd.
18 - De opdrachtgever vrijwaart Traductions Cora Berk tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendom, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

OVERIGE BEPALINGEN


19 - Traductions Cora Berk is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, evenals in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Traductions Cora Berk kan in dergelijke gevallen onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
20 - Indien Traductions Cora Berk wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege.

Contact:

+316-42680974